Fuzje i przejęcia

Oglądając wiadomości czy czytając gazety coraz częściej słyszy się o łączeniach firm. Wielkie transakcje kapitałowe wykonywane przez duże korporacje mogą przyjmować różne formy. Przyjrzyjmy się nim, aby mieć świadomość, jak analizować zdarzenia, które mają miejsce na współczesnych rynkach kapitałowych.

Intencje stojące za fuzjami

Firmy podejmują próby scalania firm z rożnych intencji. Przeważnie chodzi o uzyskiwanie większych korzyści czy to ekonomicznych, czy też strategicznych. Najczęściej transakcje te dzieli się na fuzje i przejęcia. Fuzje oznaczają połączenia przedsiębiorstw, zaś przejęcia odbywają się drogą wykupu odpowiedniej ilości akcji, aby móc zarządzać wykupywaną firmą.

Podział fuzji

Fuzje dzielą się na trzy rodzaje. Z jednej strony mamy fuzje poziome – mają one miejsce, gdy łączą się firmy o podobnym charakterze, działające w podobnych branżach. Fuzja pionowa ma miejsce w sytuacjach, w których połączeniu ulegają firmy z różnych poziomów procesu produkcyjnego. Wówczas powstały podmiot ma większy wpływ na produkcję na każdym z etapów produkcji (np. podzespoły oraz produkt końcowy). Fuzja konglomeratowa to połączenie firm z różnych branż, w wyniku czego powstaje podmiot o bardzo zróżnicowanym charakterze. Skutkuje to m.in. polepszeniem oferty firm.

Podział przejęć

Obok fuzji mamy również przejęcia. Często dzieli się je ze względu na intencje przejmującego, przez co mamy do czynienia z przejęciami przyjacielskimi lub wrogimi. Ten drugi przypadek polega na wykupieniu firmy mimo sprzeciwów zarządu wykupywanej jednostki.

Przejęcia dzielą się również ze względu na koncentrację produkcji. Możemy mieć do czynienia ze specjalizacją technologiczną (kiedy podmiot zyskuje ze względu na zasoby technologiczne wykupywanego przedsiębiorstwa) lub przedmiotową (kiedy celem jest zawężenie rynku produkcji danych dóbr).

Transakcje mające na celu połączenie firm może przyjąć bardzo różne formy. Większość z nich przynosi korzyści dla obu podmiotów biorących udział w transakcji. Należy się jednak wystrzegać takich operacji, które mogą sprzyjać tendencjom monopolistycznym albo będących krzywdzącymi dla jednej ze stron. Zanim zdecydujemy się na transakcje takie jak fuzje i przejęcia, warto skontaktować się z naszym doradcom biznesowym, który przeanalizuje sytuacje oraz przedstawi nam jej dobre oraz złe strony.